Banner

Umowa o prowadzenie działalności gospodarczej w formie ryczałtu może być stosowana w przypadku prowadzenia określonych rodzajów działalności, na przykład usługowej czy handlowej, gdy dochód z niej uzyskiwany jest w formie ryczałtu. Poniżej przedstawiam ogólny wzór umowy o prowadzenie ryczałtu:


UMOWA O PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE RYCZAŁTU

Zawarta w dniu [data], w [Miejscowość].

Pomiędzy:

[Imię i nazwisko lub nazwa firmy prowadzącego działalność], zwany dalej “Przedsiębiorcą”, zamieszkałym w [adres zamieszkania] (jeśli osoba fizyczna) lub zarejestrowanym pod adresem: [adres siedziby], NIP: [numer NIP], REGON: [numer REGON], prowadzącym działalność gospodarczą w formie [forma działalności] o numerze [numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej], reprezentowanym przez [imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji firmy], zwany dalej “Przedsiębiorcą”, a:

[Imię i nazwisko klienta lub nazwa firmy klienta], zwany dalej “Klientem”, zamieszkałym w [adres zamieszkania] (jeśli osoba fizyczna) lub zarejestrowanym pod adresem: [adres siedziby], NIP: [numer NIP], REGON: [numer REGON], reprezentowanym przez [imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji firmy], zwany dalej “Klientem”.

§ 1. Przedmiot umowy

 1. Przedsiębiorca zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą w zakresie [opis zakresu działalności], na podstawie niniejszej umowy, a Klient zobowiązuje się do regularnego korzystania z usług świadczonych przez Przedsiębiorcę.
 2. Przedsiębiorca będzie prowadzić działalność na zasadach ryczałtowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 2. Wynagrodzenie

 1. Wynagrodzenie za świadczone usługi będzie ustalone w formie ryczałtu i wynosić będzie [kwota wynagrodzenia] miesięcznie.
 2. Wynagrodzenie będzie płatne przez Klienta w terminie do [określić termin płatności] każdego miesiąca.
 3. Przedsiębiorca nie będzie uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia poza ustalonym ryczałtem.

§ 3. Obowiązki Przedsiębiorcy

 1. Przedsiębiorca zobowiązuje się świadczyć usługi z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Przedsiębiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością oraz do udzielania Klientowi wszelkich niezbędnych informacji dotyczących świadczonych usług.

§ 4. Obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za świadczone usługi.
 2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich regulaminów i warunków świadczenia usług przez Przedsiębiorcę.
CZYTAJ  Pudełka do Pakowania: Kluczowy Element Sklepowych Wysyłek i Wrażenia Klienta

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

Przedsiębiorca: Klient:

…………………………………… …………………………………… [podpis] [podpis]


Warto pamiętać, że powyższy wzór umowy stanowi jedynie ogólny schemat i może wymagać dostosowania do konkretnej sytuacji oraz obowiązujących przepisów prawa. Zaleca się skonsultowanie go z prawnikiem lub doradcą ds. przedsiębiorczości przed podpisaniem.

Wolisz zadzwonić ?

 

+48 506 130 673

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *