Banner

Oświadczenie o jedynym źródle dochodu może być przydatne w różnych sytuacjach, na przykład przy składaniu wniosku o kredyt lub pożyczkę. Poniżej przedstawiam przykładowy wzór takiego oświadczenia:


OŚWIADCZENIE O JEDYNYM ŹRÓDLE DOCHODU

Ja, [Imię i nazwisko], zamieszkały/a w [Miejscowość, adres zamieszkania], niniejszym oświadczam, że:

  1. Jestem jedynym źródłem dochodu dla mojej rodziny.
  2. Moje jedyne źródło dochodu pochodzi z [opis źródła dochodu, na przykład: wynagrodzenie za pracę na stanowisku [stanowisko] w firmie [nazwa firmy], umowa o pracę nr [numer umowy] zawarta dnia [data zawarcia umowy]].
  3. Nie pobieram żadnych innych form dochodu z innych źródeł.
  4. Potwierdzam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.

Jestem świadomy/a, że nieprawdziwe lub niepełne oświadczenie może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w celu realizacji wniosku, do którego zostanie dołączone to oświadczenie.

Data: [Data] Podpis: ____________________


Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach instytucje finansowe lub inne organizacje mogą wymagać dodatkowych dokumentów lub potwierdzeń dotyczących źródła dochodu. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z doradcą finansowym lub prawnym.

Wolisz zadzwonić ?

 

+48 506 130 673

CZYTAJ  jak skutecznie sprzedawać ubrania w internecie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *