Banner

Jak zarejestrować VAT w Szwecji?

Na początek trochę o podatku VAT w Szwecji

Podatek VAT (moms) w Szwecji jest obowiązkowy dla większości firm prowadzących działalność gospodarczą. Podatek ten dotyczy sprzedaży towarów i usług na terenie Szwecji oraz importu towarów z krajów spoza Unii Europejskiej. Stawki VAT w Szwecji wynoszą 25% (główna stawka), 12%, 6% oraz 0%.

Podatek VAT w Szwecji jest zbierany przez Skatteverket, czyli szwedzki urząd podatkowy, który odpowiada za pobieranie podatków od obywateli i firm. Firmy zobowiązane są do rejestracji w systemie VAT, jeśli ich obroty przekraczają określony próg, który wynosi 40 000 SEK (około 4 000 euro) rocznie. Po rejestracji firmy są zobowiązane do składania regularnych deklaracji VAT oraz płacenia podatku.

W Szwecji istnieje także mechanizm zwrotu VAT dla firm zagranicznych, które nie mają siedziby w Szwecji, ale prowadzą tam działalność gospodarczą. Aby skorzystać z tego mechanizmu, firma musi złożyć wniosek o zwrot VAT oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty, potwierdzające dokonanie zakupów towarów i usług na terenie Szwecji.

Poszczególne stawki VAT w Szwecji oraz grupy produktów i usług, na które są one nałożone.

 1. Główna stawka VAT (25%) Główna stawka VAT w Szwecji wynosi 25% i obejmuje większość produktów i usług, które nie są objęte niższymi stawkami. Przykłady produktów i usług objętych tą stawką to:
 • Elektronika i sprzęt komputerowy
 • Odzież i obuwie
 • Kosmetyki i perfumy
 • Artykuły spożywcze (z wyjątkiem żywności objętej niższymi stawkami)
 • Usługi transportowe
 • Usługi hotelowe i gastronomiczne
 • Usługi związane z nieruchomościami
 • Usługi związane z kulturą, rozrywką i sportem
 • Usługi edukacyjne
 1. Stawka VAT 12% Stawka VAT 12% w Szwecji obejmuje niektóre produkty i usługi, w tym:
 • Żywność (z wyjątkiem napojów i cukierków, które objęte są stawką 25%)
 • Kwiaty i rośliny
 • Usługi medyczne i weterynaryjne
 • Wybrane usługi transportowe
 • Usługi związane z budownictwem i remontami
 1. Stawka VAT 6% Stawka VAT 6% w Szwecji dotyczy niektórych produktów i usług, w tym:
 • Książki, czasopisma i gazety
 • Usługi edukacyjne (z wyjątkiem kursów językowych, które objęte są stawką 25%)
 • Usługi kulturalne, takie jak bilety na wystawy, koncerty, itp.
 • Wybrane usługi medyczne, takie jak świadczenia pielęgniarskie
 • Usługi transportowe (takie jak bilety na pociągi regionalne)
 1. Stawka VAT 0% Stawka VAT 0% w Szwecji dotyczy eksportu towarów, usług międzynarodowych oraz sprzedaży na terenie Szwecji pewnych kategorii towarów, takich jak:
 • Produkty związane z rolnictwem, w tym żywność dla zwierząt
 • Leki na receptę i wybrane wyroby medyczne
 • Produkty finansowe, takie jak ubezpieczenia czy usługi bankowe

Podsumowując, stawki VAT w Szwecji wynoszą 25%, 12%, 6% oraz 0%. Główna stawka VAT wynosi 25% i obejmuje większość produktów i usług, stawka 12% dotyczy niektórych produktów i usług, a stawka 6% obejmuje wybrane produkty i usługi, takie jak książki czy usługi edukacyjne. Stawka 0% dotyczy eksportu towarów, usług międzynarodowych oraz sprzedaży na terenie Szwecji pewnych kategorii towarów, takich jak produkty związane z rolnictwem, leki na receptę czy usługi finansowe.

CZYTAJ  Firma w polsce praca w Szwecji

Warto zaznaczyć, że niektóre produkty i usługi są zwolnione z VAT w Szwecji, czyli nie podlegają żadnej stawce podatku. Dotyczy to m.in. usług pocztowych oraz niektórych usług medycznych.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji, należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie do fakturowania, aby uwzględnić odpowiednią stawkę VAT. Przedsiębiorcy muszą również przestrzegać szwedzkich przepisów podatkowych i regularnie składać deklaracje VAT.

Wymogi szwedzkiej faktury VAT

Oto wymogi szwedzkiej faktury VAT:

 1. Numer faktury: Faktura VAT w Szwecji musi zawierać unikalny numer, który powinien być nadawany sekwencyjnie i nie może się powtarzać.
 2. Data wystawienia faktury: Na fakturze musi znajdować się data jej wystawienia.
 3. Dane sprzedawcy: Faktura musi zawierać pełną nazwę i adres sprzedawcy, a także jego numer identyfikacyjny (organizacyjny) VAT, czyli NIP.
 4. Dane nabywcy: Na fakturze muszą się znajdować pełna nazwa i adres nabywcy, a także jego numer identyfikacyjny VAT (o ile taki posiada).
 5. Opis towarów lub usług: Faktura musi dokładnie opisywać sprzedawane towary lub usługi. Opis powinien zawierać informacje dotyczące ilości, jednostki miary, ceny jednostkowej oraz ogólnej ceny.
 6. Stawka VAT: Na fakturze musi być wyraźnie określona stawka VAT, która została zastosowana do każdej pozycji na fakturze.
 7. Kwota podatku VAT: Faktura musi również wyraźnie określać kwotę podatku VAT, która dotyczy każdej pozycji.
 8. Suma faktury: Na fakturze musi znaleźć się łączna kwota do zapłaty za towary lub usługi, wraz z kwotą podatku VAT.
 9. Termin płatności: Faktura musi określać termin płatności, czyli kiedy należy uregulować należność.
 10. Wszelkie dodatkowe informacje: Na fakturze można zawrzeć również inne informacje, takie jak numer rachunku bankowego sprzedawcy, termin dostawy towarów lub wykonania usługi, numery faktur poprzedzających oraz wszelkie dodatkowe informacje ułatwiające identyfikację transakcji.

Należy pamiętać, że faktura VAT w Szwecji musi być wystawiona w języku szwedzkim lub w innych językach, jeśli sprzedawca i nabywca uzgodnią to na piśmie. Ponadto, faktura musi być przechowywana przez okres siedmiu lat po zakończeniu roku finansowego, w którym została wystawiona.

Kiedy trzeba się zarejestrować na VAT w Szwecji ?

W Szwecji, rejestracja VAT jest obowiązkowa dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy osiągają obrót powyżej określonej kwoty. W zależności od rodzaju działalności, ta kwota może się różnić.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do zarejestrowania się w szwedzkim systemie VAT w ciągu 30 dni od momentu przekroczenia progu obrótów określonego dla danej działalności. Progi te są ustalane co roku i obowiązują od 1 stycznia do 31 grudnia. Obecnie (2021) progi te wynoszą:

 • 40 000 SEK dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż detaliczną,
 • 10 000 SEK dla przedsiębiorstw prowadzących usługi,
 • 1 000 000 SEK dla pozostałych przedsiębiorców.

Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność, w której przekracza jeden z tych progów obrót, powinien zarejestrować się w szwedzkim systemie VAT i zacząć pobierać VAT od swoich klientów.

CZYTAJ  Własna działalność hydrauliczna w Szwecji

Jeśli przedsiębiorca osiągnie obrót powyżej progu w ciągu roku podatkowego, ale poniżej niego w okresie poprzedzającym, może on zrezygnować z rejestracji VAT. Jeśli jednak w kolejnym roku ponownie przekroczy próg, musi ponownie zarejestrować się w systemie VAT.

Warto zauważyć, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w Szwecji, którzy nie przekroczą progów określonych dla danej działalności, mogą dobrowolnie zarejestrować się w szwedzkim systemie VAT. Rejestracja taka może mieć wiele korzyści, takich jak możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego na zakupy, co zwiększa ich konkurencyjność na rynku.

Podsumowując, rejestracja VAT w Szwecji jest obowiązkowa dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy przekraczają określony próg obrótów. Przedsiębiorcy muszą zarejestrować się w ciągu 30 dni od momentu przekroczenia progu, a progi te są ustalane corocznie i obowiązują od 1 stycznia do 31 grudnia.

Sankcje związane z VATem w Szwecji

W Szwecji, jak w większości krajów UE, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących podatku VAT może prowadzić do różnych kar i odsetek. Oto najważniejsze informacje na ten temat:

 1. Karanie za brak rejestracji VAT: Każda firma, która przekracza próg VAT w wysokości 320 000 SEK w Szwecji, musi zarejestrować się jako podatnik VAT. Jeśli nie zrobi tego na czas, może zostać ukarana grzywną w wysokości 4000 SEK.
 2. Karanie za niedopełnienie obowiązków podatkowych: Firma, która zarejestrowała się jako podatnik VAT, jest zobowiązana do regularnego składania deklaracji podatkowych i płacenia podatku VAT. W przypadku nieregularności w spełnianiu tych obowiązków podatkowych, firma może zostać ukarana grzywną lub odsetkami za zwłokę.
 3. Karanie za nieprawidłowe naliczenie VAT: Jeśli firma naliczyła niewłaściwą kwotę podatku VAT lub nie uzasadniła swojego naliczenia w deklaracji VAT, może zostać ukarana karą pieniężną w wysokości 20% niewłaściwie naliczonego podatku VAT.
 4. Karanie za unikanie opodatkowania: Firma, która unika opodatkowania VAT poprzez podawanie fałszywych informacji lub nieprawidłowe rozliczenie podatku, może zostać ukarana karą pieniężną lub nawet pozbawiona praw do prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Odsetki za zwłokę: Firma, która nie płaci podatku VAT na czas, musi zapłacić odsetki za zwłokę. Odsetki są obliczane na podstawie stopy referencyjnej Riksbanku, z dodatkiem 8 punktów procentowych.

Warto zaznaczyć, że Szwecja ma jedne z najwyższych kar za nieprzestrzeganie przepisów podatkowych w Europie, co jest kolejnym argumentem za dokładnym i ścisłym przestrzeganiem przepisów dotyczących podatku VAT.

Rejestracja na VAT w Szwecji

Rejestracja VAT w Szwecji jest obowiązkowa dla firm prowadzących działalność gospodarczą, które przekraczają określony próg sprzedaży. Rejestracja ta umożliwia firmie pobieranie VAT z klientów, a następnie rozliczenie go z organami podatkowymi.

Aby zarejestrować VAT w Szwecji, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

 1. Zarejestruj swoją firmę w Szwecji: Jeśli Twoja firma nie jest zarejestrowana w Szwecji, musisz ją najpierw zarejestrować w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Firm (Bolagsverket).
 2. Uzyskaj numer organizacyjny: Numer organizacyjny jest wymagany, aby zarejestrować firmę w szwedzkim systemie podatkowym. Aby uzyskać numer organizacyjny, należy zwrócić się do szwedzkiego urzędu skarbowego (Skatteverket).
 3. Zarejestruj się w systemie podatkowym: Po uzyskaniu numeru organizacyjnego, należy zarejestrować się w szwedzkim systemie podatkowym, co można zrobić przez internet lub osobiście w urzędzie skarbowym. Podczas rejestracji podajesz dane firmy, takie jak nazwa, adres, numer organizacyjny, a także informacje o kontaktach.
 4. Zarejestruj VAT: Po zarejestrowaniu się w szwedzkim systemie podatkowym, możesz zarejestrować VAT. Można to zrobić przez internet lub osobiście w urzędzie skarbowym. W trakcie rejestracji VAT podajesz informacje o swojej firmie, takie jak dane kontaktowe, adres firmy, rodzaj działalności, a także prognozy dotyczące dochodów.
 5. Przygotuj się do rozliczeń VAT: Po zarejestrowaniu VAT, należy przygotować się do regularnych rozliczeń VAT, w których deklarujesz pobrany VAT od klientów i odprowadzasz go do urzędu skarbowego. Przygotowanie się do rozliczeń VAT obejmuje m.in. prowadzenie szczegółowej księgowości i przechowywanie dokumentów związanych z transakcjami VAT.
CZYTAJ  Firma jednoosobowa w Szwecji

Ważne jest, aby pamiętać, że proces rejestracji VAT w Szwecji może różnić się w zależności od rodzaju działalności oraz specyfiki danej firmy. W związku z tym zaleca się skonsultowanie z doradcą podatkowym lub specjalistą ds. prawa podatkowego w celu uzyskania dokładnych informacji na temat rejestracji VAT w Szwecji.

System statystyczny w Szwecji

Intrastat to system statystyczny, który umożliwia zbieranie informacji na temat handlu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE). W ramach systemu Intrastat, przedsiębiorcy są zobowiązani do przesyłania danych dotyczących obrotów handlowych między Szwecją a innymi państwami członkowskimi UE.

W przypadku Szwecji, wymogi Intrastat dotyczą firm, które osiągnęły roczny obrót handlowy z innymi krajami UE przekraczający określoną kwotę. Obowiązek raportowania Intrastat występuje zarówno dla firm importujących, jak i eksportujących towary.

Firmy zobowiązane do przesyłania danych do systemu Intrastat są informowane o tym przez szwedzki urząd statystyczny, który przesyła im formularze do wypełnienia. Dane te muszą być przesłane w formie elektronicznej, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Przesyłane dane dotyczą między innymi wartości towarów, liczby faktur, kodów towarów, kraju pochodzenia i przeznaczenia towarów oraz metody transportu.

Wysłanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych może prowadzić do nałożenia kar finansowych przez urząd statystyczny. Firmy, które nie wypełnią obowiązków dotyczących Intrastat, mogą zostać ukarane wysokimi grzywnami.

Ważne jest, aby przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do przesyłania danych do systemu Intrastat, byli świadomi swoich obowiązków i wypełniali je zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Dzięki temu będą unikali kar finansowych oraz zapewnią poprawność i kompletność danych statystycznych, co jest ważne dla prowadzenia polityki handlowej państwa.

Wolisz zadzwonić ?

 

+48 506 130 673

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *