Banner

Jak założyć firmę w Austrii ?

 1. Wybór formy prawnej: Na początku musisz zdecydować, jaką formę prawna wybierzesz dla swojej firmy w Austrii. Popularnymi formami prawnej działalności są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) i spółka akcyjna (AG). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą przez małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ jest bardziej elastyczna i wymaga niższego kapitału zakładowego niż spółka akcyjna.Wybór formy prawnej dla Twojej firmy w Austrii jest kluczowym krokiem w procesie zakładania przedsiębiorstwa. Popularnymi formami prawnymi działalności gospodarczej w Austrii są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) i spółka akcyjna (AG). Oba rodzaje spółek mają swoje cechy charakterystyczne, a wybór zależy od wielu czynników, takich jak wielkość przedsiębiorstwa, kapitał zakładowy, stopień odpowiedzialności właścicieli i preferowane struktury zarządzania. Poniżej przedstawiam obszerne wyjaśnienie tych form prawnych:
  1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH): Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Austrii. Charakteryzuje się ona tym, że właściciele ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Oznacza to, że w przypadku trudności finansowych lub długów firmy, prywatne majątki właścicieli nie są zagrożone. Minimalny wymagany kapitał zakładowy dla GmbH wynosi 35 000 euro, z czego co najmniej połowa musi zostać wpłacona przed rejestracją spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma elastyczną strukturę zarządzania i może być zarządzana przez jednego lub więcej dyrektorów (Geschäftsführer).
  2. Spółka akcyjna (AG): Spółka akcyjna jest bardziej odpowiednia dla większych przedsiębiorstw, które zamierzają pozyskać kapitał poprzez emisję akcji. W przypadku spółki akcyjnej, kapitał jest podzielony na akcje, które są własnością akcjonariuszy. Akcjonariusze ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, podobnie jak w przypadku GmbH. Jednak minimalny kapitał zakładowy dla spółki akcyjnej wynosi 70 000 euro, z czego co najmniej połowa musi zostać wpłacona przed rejestracją spółki. Spółka akcyjna posiada bardziej złożoną strukturę zarządzania, z Radą Nadzorczą (Aufsichtsrat) i Zarządem (Vorstand).

  Wybór między GmbH a AG zależy od wielu czynników, takich jak planowany rozmiar działalności, potrzeba pozyskiwania kapitału od inwestorów zewnętrznych, elastyczność w zarządzaniu oraz poziom odpowiedzialności, jaki jesteś gotów ponieść. Warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą podatkowym specjalizującym się w prawie austriackim, aby dokładnie zrozumieć różnice między tymi formami prawnej działalności i wybrać tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i celom biznesowym.

 2. Wybór nazwy firmy: Następnie musisz wybrać unikalną nazwę dla swojej firmy. Nazwa nie powinna być podobna do już istniejących firm ani wprowadzać w błąd konsumentów. Sprawdź dostępność nazwy w Rejestrze Gospodarczym Austrii (Firmenbuch).Wybór nazwy dla Twojej firmy jest istotnym krokiem w procesie zakładania działalności gospodarczej w Austrii. Oto obszerne wyjaśnienie dotyczące wyboru nazwy firmy:
  1. Unikalność nazwy: Ważne jest, aby wybrać nazwę firmy, która jest unikalna i odróżnia się od nazw już istniejących firm. Unikalność nazwy pomoże w budowaniu marki i uniknięciu zamieszania wśród klientów. Przed dokonaniem wyboru nazwy, warto przeprowadzić badania rynku i sprawdzić dostępność wybranej nazwy w Rejestrze Gospodarczym Austrii, zw znanym jako Firmenbuch. Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich zarejestrowanych firmach w Austrii i pomoże Ci upewnić się, że wybrana nazwa nie jest już używana.
  2. Zgodność z przepisami prawymi: Wybrana nazwa firmy powinna być zgodna z przepisami prawnymi Austrii. Oznacza to, że nazwa nie powinna naruszać prawa autorskiego, być obraźliwa, niezgodna z etyką lub wprowadzać w błąd konsumentów. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru nazwy, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą prawnym, aby upewnić się, że nazwa spełnia wszystkie wymogi prawne.
  3. Odpowiednie dopasowanie do branży i celów firmy: Wybrana nazwa powinna być odpowiednio dopasowana do branży i celów Twojej firmy. Powinna odzwierciedlać to, czym się zajmujesz i jakie wartości reprezentujesz. Może to pomóc w budowaniu marki i zapadnięciu w pamięć klientom.
  4. Domena internetowa: Warto sprawdzić dostępność domeny internetowej z wybraną nazwą firmy. Posiadanie spójnej nazwy domeny internetowej z nazwą firmy może ułatwić klientom znalezienie Twojej firmy online i budowanie widoczności w Internecie.

  Podsumowując, wybór unikalnej, zgodnej z przepisami prawnymi i odpowiednio dopasowanej nazwy firmy jest kluczowym elementem budowy marki i rozpoznawalności. Przeprowadzenie badań w Rejestrze Gospodarczym Austrii, konsultacja z prawnikiem oraz uwzględnienie celów i wartości Twojej firmy mogą pomóc w dokonaniu właściwego wyboru nazwy firmy.

 3. Ustalenie kapitału zakładowego: W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) musisz ustalić kapitał zakładowy. Minimalny wymagany kapitał zakładowy wynosi 35 000 euro, z czego co najmniej 17 500 euro musi zostać wpłacone przed zarejestrowaniem firmy.Ustalenie kapitału zakładowego jest istotnym krokiem przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) w Austrii. Oto obszerne wyjaśnienie tego zagadnienia:
  1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH): Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą prawnej działalności w Austrii, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to forma prawna, która zapewnia właścicielom ograniczoną odpowiedzialność za długi spółki, co oznacza, że ​​ich prywatne majątki są chronione w przypadku niewypłacalności spółki.
  2. Kapitał zakładowy: Przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), konieczne jest ustalenie kapitału zakładowego. W Austrii minimalny wymagany kapitał zakładowy wynosi 35 000 euro. Z tego minimalnego kapitału zakładowego, co najmniej 17 500 euro musi zostać wpłacone przed rejestracją firmy.
  3. Wpłata kapitału zakładowego: W celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), właściciele muszą wpłacić część kapitału zakładowego na specjalne konto bankowe. Minimalna kwota wpłaty to 17 500 euro, co stanowi połowę minimalnego wymaganego kapitału zakładowego. Pozostała część kapitału zakładowego może zostać wpłacona w późniejszym terminie, zgodnie z ustaleniami i umową między właścicielami.
  4. Wykorzystanie kapitału zakładowego: Kapitał zakładowy jest istotny dla stabilności finansowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH). Może być wykorzystywany na różne cele, takie jak pokrywanie kosztów rozwoju i ekspansji firmy, inwestycje w aktywa, spłata długów, wypłata wynagrodzeń dla pracowników itp.

  Podsumowując, ustalenie kapitału zakładowego jest ważnym aspektem przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) w Austrii. Minimalny wymagany kapitał zakładowy wynosi 35 000 euro, z czego co najmniej 17 500 euro musi zostać wpłacone przed rejestracją firmy. Kapitał zakładowy stanowi podstawę finansową spółki i może być wykorzystywany na różne cele związane z działalnością firmy.

 4. Umowa założycielska: Następnie musisz sporządzić umowę założycielską (Gesellschaftsvertrag) dla swojej firmy. Umowa ta powinna zawierać informacje dotyczące nazwy firmy, adresu siedziby, celu działalności, struktury kapitałowej, udziałowców i innych istotnych szczegółów.Umowa założycielska (Gesellschaftsvertrag) odgrywa istotną rolę przy zakładaniu firmy w Austrii. Poniżej przedstawiam bardziej szczegółowe wyjaśnienie tego zagadnienia:
  1. Istota umowy założycielskiej: Umowa założycielska jest dokumentem prawnym, który ustala podstawowe zasady i warunki funkcjonowania firmy. Ma ona na celu uregulowanie stosunków między wspólnikami (udziałowcami) oraz określenie zasad zarządzania i prowadzenia działalności. Umowa ta jest spisana i podpisana przez wszystkich założycieli spółki.
  2. Zawartość umowy założycielskiej: Umowa założycielska powinna zawierać różnorodne informacje dotyczące planowanej działalności firmy. Przede wszystkim, należy w niej określić nazwę firmy oraz adres siedziby. Ponadto, umowa powinna zawierać cel działalności, czyli opis głównego obszaru działania firmy. Należy również uwzględnić strukturę kapitałową, określając udziałowców (wspólników) i wielkość ich udziałów w firmie. W umowie można również zawrzeć informacje dotyczące zarządzania, zasady podejmowania decyzji, podział zysków i strat, sposób rozwiązania ewentualnych sporów i inne istotne szczegóły.
  3. Istotność umowy założycielskiej: Umowa założycielska ma kluczowe znaczenie dla stabilnego funkcjonowania firmy. Stanowi ona podstawę prawną i organizacyjną, na której opiera się cała działalność firmy. Umowa ta chroni prawa i interesy wspólników, a także reguluje zasady podejmowania decyzji, podziału zysków i strat oraz inne aspekty związane z funkcjonowaniem spółki.
  4. Sporządzenie umowy założycielskiej: Umowa założycielska powinna być sporządzona w formie pisemnej i podpisana przez wszystkich założycieli spółki. Zazwyczaj zaleca się skorzystanie z usług prawnika lub notariusza przy sporządzaniu umowy, aby upewnić się, że spełnia ona wymogi prawa i zawiera wszystkie istotne elementy. Prawidłowe i jasne sformułowanie umowy założycielskiej jest kluczowe dla uniknięcia nieporozumień i konfliktów w przyszłości.
 5. Notariusz: Umowa założycielska musi zostać podpisana w obecności notariusza. Notariusz przeprowadzi odpowiednie formalności, takie jak uwierzytelnienie podpisów i potwierdzenie autentyczności dokumentów.Notariusz odgrywa ważną rolę w procesie zakładania firmy w Austrii. Oto bardziej szczegółowe wyjaśnienie tego zagadnienia:
  1. Rola notariusza: Notariusz jest prawnym przedstawicielem państwa, który jest uprawniony do sporządzania aktów notarialnych oraz potwierdzania autentyczności dokumentów. W przypadku zakładania firmy, notariusz pełni istotną rolę w procesie legalizacji i uwierzytelnienia umowy założycielskiej.
  2. Podpisanie umowy założycielskiej przed notariuszem: Umowa założycielska musi zostać podpisana przez wszystkich założycieli spółki w obecności notariusza. Notariusz jest odpowiedzialny za sprawdzenie tożsamości podpisujących oraz potwierdzenie autentyczności dokumentu. Przy podpisywaniu umowy, notariusz uwierzytelnia podpisy założycieli, co nadaje im ważność prawną.
  3. Formalności notarialne: Oprócz uwierzytelnienia podpisów, notariusz może również przeprowadzić inne formalności związane z procesem zakładania firmy. Może to obejmować potwierdzenie tożsamości założycieli na podstawie dokumentów tożsamości, uwierzytelnienie kopii dokumentów firmowych, jak również potwierdzenie, że wszyscy założyciele mają pełne prawo do działania w imieniu firmy.
  4. Znaczenie notarialnego uwierzytelnienia: Podpisanie umowy założycielskiej przed notariuszem nadaje jej ważność prawną i zapewnia, że dokument jest autentyczny i zgodny z prawem. Notariusz jest niezależnym i obiektywnym świadkiem procesu, co daje pewność, że umowa została podpisana dobrowolnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
  5. Koszty notariusza: Usługi notarialne wiążą się z pewnymi kosztami, które muszą zostać pokryte przez założycieli firmy. Koszty te zależą od skomplikowania umowy założycielskiej, liczby założycieli i innych czynników. Warto jednak pamiętać, że notarialne uwierzytelnienie umowy jest niezbędnym krokiem w procesie zakładania firmy i gwarantuje jej prawomocność.

  Podsumowując, notariusz odgrywa istotną rolę w procesie zakładania firmy w Austrii, zapewniając prawomocność i autentyczność umowy założycielskiej. Jego obecność jest niezbędna, aby umowa mogła być skuteczna prawnie i zgodna z obowiązującymi przepisami.

 6. Rejestracja firmy: Po podpisaniu umowy założycielskiej musisz zarejestrować firmę w sądzie handlowym (Handelsgericht). Wniosek o rejestrację firmy powinien zawierać niezbędne dokumenty, takie jak umowa założycielska, dowody tożsamości udziałowców, informacje dotyczące zarządu i innych wymaganych danych.Rejestracja firmy w sądzie handlowym (Handelsgericht) jest kluczowym krokiem w procesie zakładania firmy w Austrii. Oto bardziej szczegółowe wyjaśnienie tego zagadnienia:
  1. Rejestracja w sądzie handlowym: Po podpisaniu umowy założycielskiej, konieczne jest złożenie wniosku o rejestrację firmy w sądzie handlowym. Sąd handlowy jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru firm w Austrii i nadzorowanie procesu rejestracji.
  2. Niezbędne dokumenty: Wniosek o rejestrację firmy powinien być oparty na odpowiednich dokumentach, takich jak umowa założycielska, której podpisanie zostało potwierdzone przez notariusza. Ponadto, wniosek powinien zawierać dowody tożsamości wszystkich udziałowców oraz informacje dotyczące zarządu, w tym ich personalia, adresy zamieszkania, a także wszelkie inne wymagane dane, które są specyficzne dla danej formy prawnej.
  3. Wymagania formalne: Wniosek o rejestrację firmy powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami prawno-formalnymi ustalonymi przez sąd handlowy. Należy pamiętać, że wszelkie dokumenty przedłożone do sądu powinny być oryginalne lub uwierzytelnione kopie. Ponadto, wniosek powinien być wypełniony poprawnie i kompletnie, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
  4. Opłaty rejestracyjne: Rejestracja firmy wiąże się z pewnymi opłatami rejestracyjnymi, które muszą zostać uregulowane podczas składania wniosku. Opłaty te mogą różnić się w zależności od rodzaju formy prawnej, kapitału zakładowego i innych czynników. Należy pamiętać, że wniosek o rejestrację nie zostanie rozpatrzony bez uregulowania odpowiednich opłat.
  5. Czas trwania procesu rejestracji: Proces rejestracji firmy może zająć pewien czas, zależnie od obciążenia sądu handlowego i skomplikowania sprawy. Po złożeniu wniosku, sąd dokona weryfikacji przedłożonych dokumentów i informacji, a następnie dokona rejestracji firmy w odpowiednim rejestrze. Po zakończeniu procesu rejestracji otrzymasz dokument potwierdzający zarejestrowanie firmy.

  Rejestracja firmy w sądzie handlowym jest ważnym etapem w zakładaniu firmy w Austrii. Poprzez złożenie kompletnego wniosku, który spełnia wszystkie wymogi formalne, możesz uzyskać prawomocność i legalność działalności swojej firmy. Jest to niezbędny krok, aby móc prowadzić działalność gospodarczą w Austrii.

 7. NIP i ubezpieczenia: Po rejestracji firmy otrzymasz numer identyfikacji podatkowej (UID-Nummer). Będziesz również musiał zarejestrować się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft) i podjąć odpowiednie ubezpieczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i wypadkowe.Po rejestracji firmy w Austrii otrzymasz numer identyfikacji podatkowej, znany jako UID-Nummer. Ten numer jest niezbędny do identyfikacji Twojej firmy w kontekście podatkowym i innych związanych z tym kwestii. Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft) jest również ważnym etapem, który umożliwia Ci objęcie odpowiednimi ubezpieczeniami.
  1. Numer identyfikacji podatkowej (UID-Nummer): Po rejestracji firmy w sądzie handlowym, otrzymasz numer identyfikacji podatkowej, który jest unikalnym identyfikatorem Twojej firmy w kontekście podatkowym. Ten numer jest wykorzystywany przy składaniu deklaracji podatkowych, wystawianiu faktur i innych kwestiach związanych z opodatkowaniem. Jest to istotny element w prowadzeniu legalnej działalności gospodarczej w Austrii.
  2. Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych: Po rejestracji firmy musisz zarejestrować się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft), który jest odpowiedzialny za ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców. W ramach tej rejestracji będziesz musiał dostarczyć niezbędne dokumenty i informacje dotyczące Twojej działalności gospodarczej, takie jak informacje o przychodach, zatrudnieniu pracowników itp.
  3. Ubezpieczenia społeczne: Po rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będziesz musiał podjąć odpowiednie ubezpieczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i wypadkowe. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla przedsiębiorców i zapewnia dostęp do opieki medycznej. Ubezpieczenie emerytalne obejmuje gromadzenie środków na emeryturę, natomiast ubezpieczenie wypadkowe zapewnia ochronę w przypadku wypadku lub choroby zawodowej.
  4. Składki i terminy płatności: Po zarejestrowaniu się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będziesz musiał regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe. Terminy płatności i wysokość składek będą zależne od Twojego dochodu i rodzaju ubezpieczenia. Należy dokładnie przestrzegać terminów płatności, aby uniknąć konsekwencji finansowych i utraty ubezpieczenia.

  Pamiętaj, że spełnienie wymogów związanych z numerem identyfikacji podatkowej oraz rejestracją i ubezpieczeniami społecznymi jest kluczowe dla legalnego prowadzenia działalności gospodarczej w Austrii. Ważne jest również regularne monitorowanie zmian w przepisach podatkowych i ubezpieczeniowych, aby być na bieżąco z obowiązkami i dostosować się do ewentualnych zmian. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi instytucjami i ekspertami prawnymi lub podatkowymi.

Wolisz zadzwonić ?

 

+48 506 130 673

CZYTAJ  Pomysły na biznes w Austrii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *